Δημόσιες Πολιτικές

Here you will find all text and image articles on the topic. Click the button to access the audio and video content.

audio and video content
Συνεταιριστική νομοθεσία εξώφυλλο

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

ΕΚΔΟΣΗ
Η παρούσα έκδοση αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις.