Προσιτή Κατοικία
ΕΚΔΟΣΗ

Οικονομικά και Κοινωνικά Προσιτή Κατοικία στη Θεσσαλονίκη

For free

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία ευανάγνωστη και έντονα οπτικοποιημένη σύνοψη της μελέτης για την οικονομικά προσιτή κατοικία, η οποία εκπονήθηκε το 2020 στο πλαίσιο συνεργασίας της Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αρχικά, τονίζει την ανάγκη για οικονομικά προσιτή κατοικία στην Ελλάδα στην παρούσα συγκυρία εξετάζοντας βασικούς δείκτες και χαρακτηριστικά της κατοικίας, όπως το κόστος στέγασης και οι στεγαστικές δαπάνες των νοικοκυριών. Στη συνέχεια, εστιάζει στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης αναλύοντας την κοινωνική γεωγραφία της κατοικίας, τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας και τις στεγαστικές ανάγκες με στόχο να καθορίσει προσεγγιστικά την οικονομικά προσιτή κατοικία στην πόλη. Έπειτα, αναλύει τα χαρακτηριστικά των βασικών αποδεκτών της τοπικής πολιτικής Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας καθώς και τις βασικές κατηγορίες στεγαστικού αποθέματος στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, παρουσιάζει την αξιολόγηση παραδειγμάτων «καλών πρακτικών» για την παραγωγή και διάθεση οικονομικά προσιτής κατοικίας καθώς και τις δυνατότητες που προκύπτουν με βάση το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Τέλος, συνθέτει τα συμπεράσματα της μελέτης με σκοπό την διαμόρφωση μίας δέσμης προτάσεων για την υιοθέτηση τοπικών πολιτικών προσιτής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ
Number of Pages
156
Licence
Language of publication
Ελληνικά
Table of contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ // 1
1.1. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτή κατοικία στην Ελλάδα σήμερα // 5
ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ // 15
2.2. Πιέσεις // 21
2.3. Ανάγκες // 27
2.4. Προσεγγίζοντας την οικονομική προσιτή κατοικία στη Θεσσαλονίκη // 29
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ // 37
3.1. Άνθρωποι // 39
3.2. Σπίτια // 51
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ // 69
4.1. Παραδείγματα | πρακτικές στην Ευρώπη // 71
4.2. Δυνατότητες με βάση το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλαδα // 99
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ // 117
5.1. Τι; Οι προτάσεις // 121
5.2. Για ποιους/ές; Οι αποδέκτες // 127
5.3. Που και με ποιον τρόπο; Το απόθεμα // 131
5.4. Πώς και από ποιόν; Αστική διακυβέρνηση & οικονομική βιωσιμότητα // 135
5.5. Πώς θα υποστηριχθεί και αναπτυχθεί περαιτέρω;  // 141
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ // 147
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ // 149
Πηγές δευτερογενών στατιστικών δεδομένων // 151
Συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, διερευνητικές επαφές // 153
Λεξικό Βασικών Όρων – μοντέλων οικονομικά προσιτής κατοικίας // 155