Τοπικές Κοινότητες

Here you will find all text and image articles on the topic. Click the button to access the audio and video content.

audio and video content

Το παρόν και το μέλλον της Ενέργειας των Πολιτών

ΕΚΔΟΣΗ
Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών - ένα μέλλον ορατό και εφικτό στην εποχή μας! Στην καρδιά του οράματος για ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα βρίσκονται κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών που αποκτούν και διαχειρίζονται υπεύθυνα την ενεργειακή αυτονομία τους.