Εκπαίδευση

photo for the environment

Εργαστήριο Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Περιβαλλοντική Αειφορία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
To εργαστήριο Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Περιβαλλοντική Αειφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις 30 Νοεμβρίου 2019 στο Impact Hub Athens στην Αθήνα. Στον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας πρωταρχικής σημασίας είναι και η αειφορία καθώς σε αυτήν δεν νοείται η επιχειρηματική δραστηριότητα με πρακτικές που δεν συνάδουν με το περιβάλλον. . Έτσι, γενικά γίνεται αναφορά στο σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον ταυτόχρονα, ενώ εμπεριέχεται και ο όρος της βιώσιμης ανάπτυξης για να προκρίνει οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες προωθούν το περιβάλλον, λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης ενώ συχνά γίνεται λόγος για την συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας.