Εργαστήριο για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο πλαίσιο του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα (29 και 30 Νοεμβρίου 2019) τέθηκε το χρόνιο πρόβλημα της πολυδιάσπασης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας, του κατακερματισμού της ενότητας των συνεταιρισμών αλλά και η διερεύνηση δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής με αντικείμενο την παρακολούθηση των συνεταιρισμών και ειδικότερα της πορείας της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες αποφάσισαν την δημιουργία μιας ομάδας εργασίας.

 

 

 

brown mallet on gray wooden surface

Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σκοπεύει να:

α) χαρτογραφήσει τα προβλήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή διαφορετικών συνεταιριστικών νόμων  (π.χ. αποκλίσεις στην φορολόγηση πλεονασμάτων-κερδών, διαφορετικές εποπτικές αρχές για κάθε κατηγορία συνεταιρισμών και δυσχέρεια γενικής στατιστικής καταγραφής, διαφορετικές προθεσμίες για τη σύσταση συνεταιρισμών, περιορισμός ορισμένων δραστηριοτήτων) και τις διακρίσεις που δημιουργούνται εις βάρος τους σε σχέση με τις εμπορικές εταιρείες

β) επεξεργαστεί  έναν νόμο- πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, ο οποίος θα κατοχυρώνει την διπλή φύση των συνεταιρισμών και θα περιέχει:

  • τον διεθνώς αποδεκτό ορισμό περί συνεταιρισμών, τις διεθνείς συνεταιριστικές αξίες και αρχές,
  • μια κοινή, γρήγορη και απλή διαδικασία σύστασης για όλους τους συνεταιρισμούς,
  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών,
  • την δημιουργία μιας ενιαίας εποπτικής αρχής και την διεξαγωγή  συνεταιριστικού ελέγχου ασκούμενου από εξειδικευμένους ελεγκτές,
  • την διάκριση της έννοιας του πλεονάσματος (προερχόμενο από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μέλη) από εκείνη του κέρδους(προερχόμενο από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με μη μέλη), εισάγοντας έναν διακριτό τρόπο διανομής τους,
  • τη ρητή απαγόρευση της διανομής του εναπομένοντος υπολοίπου στα μέλη του συνεταιρισμού μετά από την διαδικασία εκκαθάρισης,
  • την οργάνωση των συνεταιρισμών  υπό ένα γενικό, ελαστικό πλαίσιο.

γ) θέσει το κείμενο προς διαβούλευση και επεξεργασία στους συνεταιρισμούς, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον σκοπό αυτόν και εν συνεχεία θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής με αντικείμενο την παρακολούθηση της πορείας της συνεταιριστικής νομοθεσίας.

Απώτερος στόχος των προτάσεων αυτών είναι ο νόμος- πλαίσιο με τις διατάξεις του να συμβάλει στην εδραίωση της αντίληψης ότι οι διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών παρά τις μεταξύ τους διαφορές διέπονται από ένα κοινό θεσμικό- πλαίσιο, καθώς μοιράζονται τις ίδιες συνεταιριστικές αξίες και αρχές, αποτελώντας εκφάνσεις της ίδιας μορφής επιχείρησης, της συνεταιριστικής.