Μετανάστευση & Ένταξη

Here you will find all text and image articles on the topic. Click the button to access the audio and video content.

audio and video content
Cover Asylum Greek

Προστασία σε Συνθήκες Επισφάλειας

ΕΚΔΟΣΗ
Ποια είναι τα μαθήματα από την εμπειρία στα σύνορα της Ένωσης και πώς μπορούν αυτά να μετουσιωθούν σε ένα αποτελεσματικό και σύμφωνο με τον ευρωπαϊκό νόμο σύστημα υποδοχής ανθρώπων, δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές ροές προβλέπεται να ενταθούν παγκοσμίως λόγω και της Κλιματικής Κρίσης;