Cover Asylum Greek
ΕΚΔΟΣΗ

Προστασία σε Συνθήκες Επισφάλειας

Μελετώντας το Άσυλο στην Ελλάδα μετά την Ειδομένη
For free

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επισκόπηση βασικών πτυχών του ελληνικού συστήματος ασύλου και της διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, μετά το σταδιακό κλείσιμο, στα τέλη του 2015, της οδού διέλευσης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστριών/των μέσω Ελλάδας  προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και το οριστικό κλείσιμο των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας (τότε, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) το Μάρτιο του 2016, που συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αναχαίτιση των ροών κατά μήκος ολόκληρης της ευρωπαϊκής διαδρομής.

Ζητήματα όπως οι προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταχείριση των ευάλωτων προσώπων και το ελληνικό σύστημα υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, το σύστημα μετεγκατάστασης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Κοινή δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας ειδικότερα και τα ζητήματα εφαρμογής της στην πράξη όπως και η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, αναλύονται στις πραγματικές τους διαστάσεις. Ποια είναι τα μαθήματα από την εμπειρία στα σύνορα της Ένωσης και πώς μπορούν αυτά να μετουσιωθούν σε ένα αποτελεσματικό και σύμφωνο με τον ευρωπαϊκό νόμο σύστημα υποδοχής ανθρώπων, δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές ροές προβλέπεται να ενταθούν παγκοσμίως λόγω και της Κλιματικής Κρίσης;

H έντυπη μορφή της έκδοσης διατίθεται δωρεάν πλην ταχυδρομικών εξόδων, κατόπιν παραγγελίας στο info[@]gr.boell.org

Product details
Date of Publication
05/04/2021
Publisher
Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki, Greece
Number of Pages
92
Licence
Language of publication
Greek
ISBN / DOI
978-618-5580-01-8
Table of contents

Εισαγωγή
Πρόλογος
1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
1.α. Γενικές διαπιστώσεις
1.β. Η προσέγγιση της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας
1.γ. Διαδικασία «fast track» στον α΄ βαθμό εξέτασης
1.δ. Η «εργαλειοποίηση» της ευαλωτότητας χάριν της λήψης διεθνούς προστασίας
2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (Relocation)
3. Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
3.α. Άτομα με σοβαρό ψυχικό νόσημα
3.β. Θύματα βασανιστηρίων
4.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
4.α. Τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
4.β. Οι δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα
4.β.1. Η στέγαση σε διαμερίσματα
4.γ. Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα πλαίσια της υποδοχής
4.δ. Η ιδιαίτερη περίπτωση του  ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου
4.δ.1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη εντός του ΚΥΤ
4.δ.2. Οι συνθήκες εντός του ΚΥΤ
4.δ.3. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εντός του ΚΥΤ σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης
5. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
5.α. Νομικό πλαίσιο
5.β. Η ελληνική διοικητική πρακτική
5.γ. Η έντονη παρουσία διαφόρων οργανισμών και ΜΚΟ στον τομέα των ανηλίκων
5.δ. Λοιπά προβλήματα και προκλήσεις
6. Η ΕΝΤΟΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ
6.α. Η επιδιωκόμενη από το νέο νόμο ελαχιστοποίηση του χρόνου εξέτασης κάθε αιτήματος
 Ασύλου
6.β. Ζητήματα που θέτουν εν αμφιβόλω τη δυνατότητα υποβολής αποτελεσματικής ενδικοφανούς προσφυγής
6.γ. Η ανάγκη για ταχεία διεκπεραίωση αιτημάτων διεθνούς προστασίας οδηγεί σε καταχρηστική εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας σε βάρος των αιτούντων
6.δ. Η επιδιωκόμενη ταχύτητα υπαγορεύει την ανάγκη σύντμησης του χρόνου διεξαγωγής προσωπικής συνέντευξης και οδηγεί σε νομικά παράδοξα
6.ε. Η ανάγκη αποσυμφόρησης του υπερπληθυσμού οδηγεί σε ανορθόδοξες νομικές λύσεις από τις Επιτροπές Προσφυγών στο β´ βαθμό κρίσης των αιτημάτων ασύλου
6.στ. Η περαιτέρω επιβάρυνση του διοικητικού φόρτου των Επιτροπών Προσφυγών στο β΄ βαθμό με την εισαγωγή νέων διατάξεων τις καθιστά ανεφάρμοστες στην πράξη
7. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
7.α. Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΜ)
8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
9. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
10. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
10.α. Η αναστολή καταγραφής αιτημάτων ασύλου και η επιστροφή των αιτούντων στην Τουρκία το Μάρτιο του 2020
11. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
11.α. Η διεύρυνση της κατ’ εξαίρεση κράτησης και η εκτεταμένη εφαρμογή της
11.β. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος
11. γ. Κράτηση εν όψει επιστροφής/επανεισδοχής και σχετικά στατιστικά στοιχεία
11.δ. Συνθήκες κράτησης στα ΠΡΟΚΕΚΑ
12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
13. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ευχαριστίες