Συνεταιριστική νομοθεσία εξώφυλλο
ΕΚΔΟΣΗ

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

For free

Η παρούσα έκδοση αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις. Ελπίζουμε αυτές οι προτάσεις να αξιοποιηθούν από τους συνεταιρισμούς και τα άλλα συνεργατικά εγχειρήματα έτσι ώστε να ξεπεράσουν έμπρακτα τη θεσμική τους διαίρεση, να δημιουργήσουν ένα νέο εύρωστο συνεταιριστικό κίνημα και να διεκδικήσουν μία ενιαία νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα.

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
Heinrich Boell Stiftung Thessaloniki Office
Number of Pages
96
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-84649-3-3
Table of contents

Συντομογραφίες
Πρόλογος
1. Αποσαφήνιση βασικών εννοιών
1.1 Συνεταιρισμός: Ένας σύγχρονος θεσμός με ιστορικές καταβολές
1.1.1 Σύντομη ιστορική ανασκόπηση του συνεταιριστικού θεσμού
1.1.2 Η Διακήρυξη της Συνεταιριστικής ταυτότητας το 1995
1.2 Το συνεταιριστικό δίκαιο
1.2.1 Το συνεταιριστικό δίκαιο με τη στενή και ευρεία έννοια
1.2.2 Υπερεθνικά νομικά κείμενα
1.2.3 Ενδεικτικά νομοθετικά εργαλεία
1.2.4 Η εθνική συνεταιριστική νομοθεσία
1.3 Οι έννοιες της εναρμόνισης, της ενοποίησης και του κατακερματισμού στο δικαίο
1.3.1. Η έννοια της εναρμόνισης και ενοποίησης του δικαίου
1.3.2 Η έννοια του νομικού πληθωρισμού (ή πολυνομίας)
1.3.3 Η εναρμόνιση, η ενοποίηση και ο κατακερματισμός του συνεταιριστικού δικαίου
1.4 Συμπεράσματα
2. Ο κατακερματισμός της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας
2.1 Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία
2.2 Ο ορισμός του συνεταιρισμού στην ελληνική νομοθεσία
2.3 Η κατηγοριοποίηση των συνεταιρισμών από νομική σκοπιά
2.4 σύσταση του συνεταιρισμού
2.5 εποπτεία και ο έλεγχος του συνεταιρισμού
2.6 Η συγκρότηση ενώσεων συνεταιρισμών ανώτερων βαθμών
2.7 Διανομή πλεονασμάτων - κερδών
2.8 Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης
2.9 Ευθύνη μελών για τα χρέη του συνεταιρισμού
2.10 Σύγκριση της νομοθεσίας περί ομόρρυθμων και ανωνύμων εταιριών με την συνεταιριστική νομοθεσία
2.11 Συμπεράσματα
3. Προτάσεις για την ενοποίηση της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας
3.1 Εναρμόνιση ή ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας;
3.2 Προτάσεις για την διαμόρφωση ενός νόμου - πλαισίου για τους συνεταιρισμούς
3.2.1 Η δομή του νόμου - πλαισίου για τους συνεταιρισμούς
3.2.2 Η εισαγωγή ενός κοινού ορισμού για τους συνεταιρισμούς
3.2.3 Η νομοθετική κατοχύρωση των συνεταιριστικών αξιών και αρχών
3.2.3 Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των συνεταιρισμών και η δυνατότητα υπέρβασής τους
3.2.4 Η εισαγωγή κοινών διατάξεων για τη σύσταση του συνεταιρισμού
3.2.5 Η υπαγωγή των συνεταιρισμών σε μία εποπτική αρχή
3.2.6 Η άσκηση συνεταιριστικού ελέγχου από εξειδικευμένους ελεγκτές
3.2.7 Η διαμόρφωση ενός γενικού και ελαστικού πλαισίου διασυνεταιριστικής οργάνωσης
3.2.8 Διάκριση των όρων πλεονάσματα - κέρδη και διακριτός τρόπος μεταχείρισής τους
3.2.9 Η εναρμόνιση και ο εκσυγχρονισμός των ειδικών διατάξεων περί ευθύνης των συνεταιριστών για τα χρέη του συνεταιρισμού έναντι τρίτων
3.3 Συμπεράσματα
4. Επίλογος: Η αναγκαιότητα ενός ενιαίου νόμου - πλαισίου για όλους τους συνεταιρισμούς
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2