in-defence-of-defenders_bcs
ΕΚΔΟΣΗ

U odbranu branitelja i braniteljica

Praktični vodič kroz pravna i zagovaračka sredstva za kriminalizirane braniteljice i branitelje ljudskih prava u Evropi
For free

Η μετανάστευση καθώς και η υποστήριξη ανθρώπων σε κίνηση αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως εγκληματική πράξη στην Ευρώπη. Ελλείψει μιας αξιοπρεπούς και ανθρώπινης απάντησης για όσους αναζητούν προστασία στην Ευρώπη, η υποστήριξη που παρέχεται από τους υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά μήκος των χερσαίων διαδρομών ή στη θάλασσα καθίσταται απαραίτητη. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχητική τάση ποινικοποίησης τόσο των ατόμων σε κίνηση όσο και των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι στέκονται με αλληλεγγύη δίπλα τους. Παρότι αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, οι συνέπειες της ποινικοποίησης πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ατομικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, η ποινικοποίηση μπορεί να έχει διάφορες μορφές και πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, επομένως είναι σημαντικό οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις να γνωρίζουν τις υπάρχουσες επιλογές δράσης και άμυνας. Αυτή η εργαλειοθήκη επιδιώκει να υποστηρίξει τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζοντας μηχανισμούς και άλλες διεξόδους βοήθειας και αυτοάμυνας σε περίπτωση ποινικοποίησής τους.

Μετά τα αγγλικά και τα ελληνικά, η χρήσιμη αυτή εργαλειοθήκη, που δημιουργήθηκε από το Border Violence Monitoring Network και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, κυκλοφορεί πλέον και στα BCS (βοσνιακά-κροατικά-σερβικά), καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των Δυτικών Βαλκανίων και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Product details
Date of Publication
2023
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung Thessaloniki
Number of Pages
137
Licence
Language of publication
BCS (Βοσνιακά-Κροατικά-Σερβικά)
ISBN / DOI
978-618-5580-27-8
Table of contents

Uvod 17
1. Opće preporuke 21
2. Ujedinjene nacije 27
2.1 Relevantne deklaracije i konvencije 27
2.1.1. Deklaracija o braniteljima/cama ljudskih prava 28
2.1.2. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 29
2.1.3. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 30
2.1.4. Protokol UN-a protiv krijumčarenja migranata kopnom,
morem i zrakom 31
2.2. Mehanizmi 32
2.2.1. Vijeće za ljudska prava 32
2.2.1.1. Pritužbeni postupak pred Vijećem za ljudska prava 32
2.2.1.2. Univerzalni periodični pregled 35
2.2.2. Saradnja s ugovornim tijelom UN-a 37
2.2.2.1. Individualne pritužbe ugovornom tijelu UN-a 38
2.2.2.2. Proces izvještavanja ugovornog tijela 40
2.2.3. Posebni postupci 41
2.2.4. Odmazde zbog saradnje sa UN-om u oblasti ljudskih prava 44
3. Ostale međunarodne organizacije 46
3.1. OSCE 46
3.1.1. Opći uvod 46
3.1.2. OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava 46
Sadržaj
3.2. Vijeće Evrope 48
3.2.1. Deklaracije i konvencije 48
3.2.1.1. Deklaracija o braniteljima/icama ljudskih prava 48
3.2.1.2. Evropska konvencija o ljudskim pravima 48
3.2.2. Mehanizmi 50
3.2.2.1. Evropski sud za ljudska prava 50
3.2.2.2. Komesar za ljudska prava 54
3.2.2.3. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope i njen Odbor
za pravna pitanja i ljudska prava 56
3.2.2.4. Konferencija međunarodnih NVO 58
3.3. Advokatske komore 60
3.4. Ambasade 61
4. Evropska unija (EU) 62
4.1. Zakonodavstvo 62
4.1.1. Povelja EU o osnovnim pravima 63
4.1.2. Facilitatorski paket 64
4.1.3. Prijedlog direktive za zaštitu branitelja/ica ljudskih
prava od SLAPP-a 66
4.1.4. Uredba EU o zaštiti podataka 68
4.2. Mehanizmi 70
4.2.1. Agencija Evropske unije za osnovna prava 70
4.2.2. Evropski ombudsmen/ka 70
4.2.3. Zaštita EU za branitelje/ice ljudskih prava izvan EU 71
4.2.4. ProtectDefenders.eu 77
4.2.5. Izvještaj Komisije EU o vladavini prava 79
4.2.6. Evropski parlament 83
5. Hrvatska 86
5.1. Zakonodavstvo 86
5.1.1. Ustav 86
5.1.2. Zakon o strancima - zabrana pomaganja državljaninu treće
zemlje u nezakonitom prelasku, tranzitu i boravku (čl. 53) 87
5.2. Mehanizmi 89
5.2.1. Pučka pravobraniteljica 89
5.2.2. Podnošenje sudske tužbe/žalbe pred nadležnim sudom 91
5.2.3. Ustavna tužba 92
5.2.4. Nacionalna organizacija civilnog društva za podršku – CMS 93
5.3. Zaštita u slučaju specifi čnih oblika kriminalizacije 93
5.3.1. Policijska i administrativna povreda dužnosti 94
5.3.1.1. Procesna prava i zakoni koji se odnose na policiju 94
5.3.1.2. Kako riješiti problem povrede dužnosti policije 96
5.3.2. Povreda dužnosti tajne službe 99
5.3.2.1. Zakoni o sigurnosno-obavještajnim poslovima 99
5.3.2.2. Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih
agencija 100
5.3.2.3. Pravo na informacije 101
5.3.3. Kriminalizacija povezana sa kršenjem prava na zaštitu ličnih
podataka 102
5.3.3.1. Uredba o zaštiti podataka 102
5.3.3.2. Agencija za zaštitu osobnih podataka Hrvatske (žalba) 102
6. Grčka 104
6.1. Zakonodavstvo 104
6.1.1. Ustav 104
6.1.2. Zakoni o borbi protiv krijumčarenja 105
6.1.3. Izmjene Krivičnog zakona Grčke 107
6.1.4. Zakon o zaštiti podataka 108
6.2. Mehanizmi 109
6.2.1. Ombudsmen/ka Grčke 109
6.2.2. Nacionalna komisija za ljudska prava 111
6.2.3. Mreža za praćenje nasilja motiviranog rasizmom 113
6.2.4. Podnošenje tužbe/žalbe pred nadležnim sudom 113
6.3. Zaštita u slučaju specifi čnih oblika kriminalizacije 114
6.3.1. Kršenje prava na zaštitu podataka 115
6.3.1.1. Grčko tijelo za zaštitu podataka i zakoni o zaštiti
podataka i privatnosti u Grčkoj 115
6.3.2. Policijska i administrativna povreda dužnosti 118
6.3.2.1. Procesna prava i relevantni zakoni 118
6.3.2.2. Koga je moguće kontaktirati u slučaju povrede dužnosti 122
7. Zaključak 124
8. Prilog 125
8.1. Upute za podnošenje žalbe ombudsmenu/ki Grčke 125