Βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ποιος ο ρόλος των πολιτών;
ΕΚΔΟΣΗ

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ποιος ο ρόλος των πολιτών;

For free

Οι πόλεις στον 21ο αιώνα αντιμετωπίζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ένα σχέδιο για αναμόρφωση, ανάπτυξη και βελτίωση των ευρωπαϊκών πόλεων, που όμως ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην τοπικότητα, στη συνεργασία διαφορετικών τομέων αλλά και σε έναν συλλογικό σχεδιασμό που εμπλέκει πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης.

Παρά τη μεγάλη σημασία τους, ωστόσο, ούτε στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ακαδημαϊκή έρευνα έχει δοθεί η προσοχή που θα τους αντιστοιχούσε. Αφενός, αποτελούν κάτι σχετικά νέο που ακόμα δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Και αφετέρου, ο τρόπος υλοποίησής τους μοιάζει αρκετά πιο τεχνοκρατικός και αποπολιτικοποιημένος. Παραμένει, έτσι, σε μεγάλο βαθμό άγνωστος και απόμακρος τόσο από τους πολίτες όσο και από πρόσωπα ή φορείς που εμπλέκονται περισσότερο με ζητήματα αναπτυξιακών πολιτικών και χωρικού σχεδιασμού. Τίθεται, επομένως, ένα ερώτημα:

Εφόσον η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη αναφέρεται τόσο συχνά, τι περιλαμβάνουν τελικά οι στρατηγικές που στοχεύουν σ’ αυτήν; Πόση γνώση έχουν οι πολίτες για τις διαδικασίες σχεδιασμού και ποιος ο ρόλος τους στην προετοιμασία και την υλοποίησή τους; Και εντέλει, σε ποιο βαθμό πετυχαίνουν τον αρχικό στόχο για τον οποίο εκπονήθηκαν;

Τα παραπάνω αποτελούν βασικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης, με το ειδικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο θέμα της συμμετοχής των πολιτών στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο στόχος, φυσικά, δεν είναι να γίνει μια νέα αξιολόγηση των εγκεκριμένων στρατηγικών, αλλά να αναδειχτούν τα θετικά βήματα, να κατανοηθούν τα όρια και τα λάθη και να διερευνηθούν προτάσεις για μελλοντική βελτίωση.

Product details
Date of Publication
2022
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
148
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-11-7
Table of contents

Πρόλογος      6

Εισαγωγή        8

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Από τους παγκόσμιους στόχους στις τοπικές στρατηγικές            16

Συνοπτική αναφορά στο διεθνές πλαίσιο    17

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ως Ευρωπαϊκή Πολιτική        26

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές χώρες             31

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα   36

Συμμετοχή των πολιτών και χωρικές στρατηγικές

Θεωρία και Εφαρμογή         48

Εισαγωγή     49

Συνοπτική Αναφορά σε διεθνείς τάσεις       51

Η Ελληνική Εμπειρία. Απόπειρα αποτίμησης πρώτων βημάτων   59

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η συμμετοχή των πολιτών     70

Εισαγωγή – Μεθοδολογία    71

Θεσσαλονίκη            76

Βέροια          88

Γιαννιτσά      94

Έδεσσα        100

Κατερίνη       105

Νάουσα        109

Σέρρες          113

Συμπεράσματα και Προτάσεις Πολιτικής 120

Εισαγωγή        121

Κριτικά Συμπεράσματα           122

10 σημεία για ένα νέο πλαίσιο πολιτικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη        129

Παράρτημα Πινάκων            132