Εργαστήριο Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Φύλο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο εργαστήριο συμμετείχαν φορείς εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), ερευνήτριες, και εκπρόσωποι Κέντρων Στήριξης Γυναικών.

person holding multicolored flag

Το εργαστήρι ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση της δομής του και των στόχων του από την συντονίστρια Ναταλία Αυλώνα. Στη συνέχεια, ακολούθησε σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, του εγχειρήματος το οποίο εκπροσωπούν, καθώς και των λόγων που θεώρησαν σημαντική τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Ακολούθως, η Καίτη Βελεσιώτου, Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, παρουσίασε τις δράσεις του Κέντρου, καθώς και την προσπάθεια για την δημιουργία κόμβου περιφερειακής δικτύωσης.

Ακολούθησαν ασκήσεις που αφορούσαν ζητήματα ορατότητας του φύλου στην ΚΑΛΟ, καθώς και ασκήσεις που διερευνούσαν την σχέση των πολιτικών της γλώσσας και των υποκειμένων με το φύλο στον χώρο της ορθόδοξης οικονομίας σε σχέση με τον χώρο της ΚΑΛΟ. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πυκνή, καθώς αναδύθηκαν ζητήματα μεταξύ των οποίων ο καταμερισμός της εργασίας εντός του εγχειρήματος με βάση το φύλο, οι γονικές άδειες, η ελαστική απασχόληση, η θέσμιση κανόνων για τη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στην ΚΑΛΟ. Στη συνέχεια ακολούθησε μία άσκηση αυτοαξιολόγησης της κάθε συμμετέχουσας και συμμετέχοντα για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στα εγχειρήματα που εκπροσωπούν. Τέλος, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, για να κάνουν την άσκηση της FemmSWOT ανάλυσης με βάση τη διάσταση του φύλου στο εγχείρημα που εκπροσωπούν.Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες κλήθηκαν να σκεφτούν και να γράψουν ποιά ειναι τα δυνατά και ποιά τα αδύναμα του εγχείρηματος τους, ως προς την έμφυλη του διάσταση, καθώς και ποιές οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν αν την συμπεριλάβουν στη λειτουργία τους.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στη συνέχεια.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Πολύκεντρο υποστήριξης γυναικών
 • Πρόσωπα αναφοράς με διάρκεια (τα ίδια στελέχη παραμένουν στη θέση τους πολλά χρόνια)
 • Συνεργασία και Διεπιστημονικότητα
 • Εδραιωμένο τοπικό δίκτυο
 • Τα μελη της ομάδας διαπνέονται και ακολουθούν τις αρχές της ισοτιμίας και της συμπερίληψης
 • Ισότιμος καταμερισμός θέσεων και ρόλων εργασίας ως προς το φύλο
 • Η συμμετοχή των γυναικών γίνεται ισότιμα
 • Τηρείται αυστηρό χρονικό πλαίσιο στις συνευλέυσεις για τη διευκόλυνση γυναικών με υποχρεώσεις
 • Συμπεριληπτικότητα ως προς το φύλο, ηλικία, φυσική κατάσταση και προέλευση
 • Καλή επικοινωνία και συνεργασία
 • Επικοινωνία
 • Ελαστικότητα, ενσυναίσθηση, “φροντιστικές” σχέσεις

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Δεν υπάρχει ατζέντα για το φύλο
 • Εξάρτηση ως ένα βαθμό από προγράμματα (περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά)
 • Δεν έχουμε ειδικό σχεδιασμό για γυναίκες πελάτισσες
 • Απουσία χώρων ουσιαστικής επικοινωνίας, έκφρασης, επίλυσης συγκρούσεων
 • Πολλαπλές υποχρεώσεις των γυναικών
 • Ο επαγγελματισμός δεν ειναι αυτονόητος για τις γυναίκες ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας
 • Ανάγκη αυτορρύθμισης
 • Ανάγκη ενδυνάμωσης στην εκπροσώπηση
 • Οικονομική απειλή/κόπωση
 • Οικονομικά βάρη

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Φεμινιστικός λόγος ΚΑΛΟ
 • Συνεργασία μεταξύ των φορέων της ΚΑΛΟ
 • Πολλαπλές δράσεις για συνεργασία
 • Παροχή εκπαίδευσης και εμπειρίας στον κλάδο του επισιτισμού
 • Υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφεριακών προγραμμάτων
 • Δικτύωση
 • Ανταλλαγή εμπεριών και υποστήριξη
 • Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • Συζήτηση της γυναικείας οπτικής
 • Η προβολή της ισότητας θα μπορούσε να ειναι μέσο μάρκετινγκ

ΑΠΕΙΛΕΣ

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Μainstreaming της ΚΑΛΟ
 • Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο
 • Διακοπή της ετήσιας εισφοράς του Δήμου
 • Έλλειψη οικονομικών πόρων
 • Μη καλός οικονομικός σχεδιασμός κατά την εκκίνηση, άρα αδυναμία gender budgeting
 • Yπόγεια πατριαρχική ιδεολογία στον κοινωνικό περίγυρο
 • Η κυρίαρχη κουλτούρα
 • Εδραιωμένα στερεότυπα
 • Οι βασικοί μας πελάτες ειναι αγρότες, και η προβολή της ισότητας των φύλων τους ακούγεται/θα τους ακουστεί γραφική.