Κοινωνική ένταξη ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων στην ΚΑΛΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο Select Respect πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της ΚΑΛΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης Ευπαθών και Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές

στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Θεσσαλονίκη │19 Απριλίου  - 12 Μαΐου 2018

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση της δημοκρατίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν προσπάθειες για τη δημιουργία Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίοι θα αποτελούνται ή θα μπορούσαν να απασχολήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο Select Respect πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της ΚΑΛΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Η  πρώτη φάση αυτού του προγράμματος αφορά σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στην υποστήριξη ατόμων μελών  ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες – απεξαρτημένους/ες,  σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ. Επίσης απευθύνεται και σε πολιτισμικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες, δηλαδή άτομα που μπορούν να επικοινωνήσουν τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα των προσφύγων και μεταναστών/ριών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την υποστήριξη ομάδων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν έναν φορέα ΚΑΛΟ κοινωνικής ένταξης με όρους βιωσιμότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 19 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2018, η διάρκεια του είναι 11 ημέρες των 4 διδακτικών ωρών (σύνολο 44 διδακτικές ώρες).

Οι θεματικές ενότητες έχουν ως εξής:

19/4/2018 / 17:00-20:30: Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, γνωριμία και εξοικείωση συμμετεχόντων/ουσών  

20/4/2018 / 17:00-20:30: Βασικές έννοιες της ΚΑΛΟ, ορισμός και είδη κοινωνικών  επιχειρήσεων ένταξης

21/4/2018 / 10:00-13:30: Μοντέλα εργασιακής ένταξης

26/4/2018 / 17:00-20:30: Συγκρότηση ομάδας: ανάγκες, αξιακό πλαίσιο, προσδοκίες, θέματα επικοινωνίας

27/4/2018 / 17:00-20:30: Ομάδα/Διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαχείριση συγκρούσεων

28/4/2018 / 10:00-13:30: Ζητήματα φύλου και διαπολιτισμικότητας

3/5/2018 / 17:00-20:30: Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας-διαμόρφωση επιχειρηματικής  ιδέας – εμπλουτισμός επιχειρηματικής ιδέας – καινοτομία 

4/5/2018 / 17:00-20:30: Επιχειρηματικός καμβάς για κοινωνικές επιχειρήσεις

5/5/2018 / 10:00-13:30: Κοινωνικό μάρκετινγκ

11/5/2018 / 17:00-20:30: Θεσμικό πλαίσιο της ΚΑΛΟ με έμφαση στην κοινωνική ένταξη

12/5/2018 / 10:00-13:30: Αξιολόγηση – Εκδήλωση ολοκλήρωσης

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής. Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ολοκληρωθεί.