Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2017

ΦΟΡΟΥΜ

Το Φόρουμ κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε τρεις εκδηλώσεις-συζητήσεις με αφορμή την Πρώτη Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (EXPO ΚΑΛΟ) στην Αθήνα. Ποιες δικτυώσεις θέλουμε για την ΚΑΛΟ και πώς τις συγκροτούμε; Τί υποστηρικτικά κέντρα θέλουμε για την ΚΑΛΟ και πώς τα δημιουργούμε; Ποιο είναι το στρατηγικό μας όραμα για την ΚΑΛΟ στην Ελλάδα;

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων κοινωνικής οικονομίας – με την ευκαιρία της ΕXPO για την ΚΑΛΟ, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας τις εξής εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

Εργαστήριο: Δικτυώσεις και συλλογική εκπροσώπηση φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Τετάρτη 1.11.17, 14:00 -16:00. 

Στόχος ήταν η από κοινού διερεύνηση των δυνατοτήτων ωρίμανσης και συλλογικής εκπροσώπησης του πεδίου της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Στο εργαστήριο συμμετείχαν με οργανωμένες παρεμβάσεις: o Victor Mesguer από το Social Economy Europe, η Ελένη Παπαθεοδοσίου από το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΚΚΕΜ), ο Στέφανος Μήτρικας από το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΚΑΝΜΑΘ), ο Παναγιώτης Μούρτζης από τη νεοσυσταθείσα Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής και οι Μανώλης Μπριτζολάκης, Ντίνα Φωτεινιώτη, Μαρίζα Ζυμωνοπούλου, Σοφία ΚαλαΪτζάκη και Χρυσόστομος Γαλανός ως μέλη της άτυπης δικτύωσης Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης. 

Η συζήτηση διαρθρώθηκε γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το πλαίσιο αρχών/αξιών με βάση το οποίο συγκροτείται ένα δίκτυο; Ποιες διαδικασίες απαιτούνται για τη δημοκρατική συγκρότησή του; Ποιες διαδικασίες διευκολύνουν τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του; Ποια δίκτυα αναγνωρίζονται θεσμικά και τί σημαίνει αυτό;

Ως προς το αξιακό πλαίσιο συγκρότησης, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες αρχές: α) προτεραιότητα στα μέλη έναντι του κεφαλαίου, β) δημοκρατική διοίκηση και διακυβέρνηση, γ) επανεπένδυση πλεονασμάτων/κερδών στην επιχείρηση. Ακολούθησε συζήτηση για την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων (συνεργατισμός, επιχειρηματικός προσανατολισμός, κοινωνικός μετασχηματισμός) και η γεωγραφική απεύθυνση ενός δικτύου. Τονίστηκαν οι δυσκολίες συγκρότησης ενός δικτύου παράλληλα με τις απαιτήσεις καθημερινής λειτουργίας ενός εκάστου εγχειρήματος. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, αναγνωρίστηκε ότι σε ορισμένες πτυχές μπορεί να είναι αναγκαία η αξιοποίηση τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων. Ως προς τη θεσμική αναγνώριση που προβλέπει ο Ν. 4430/2016 για τις Ενώσεις των Φορέων ΚΑΛΟ, αναφέρθηκε ότι η διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, ενώ ορισμένα δίκτυα που συγκροτήθηκαν πριν από την ψήφιση του νόμου έχουν τη νομική μορφή της ΑΜΚΕ και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται ως Ενώσεις Φορέων ΚΑΛΟ. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η τυπική αναγνώριση προκειμένου να εξασφαλιστεί η τυπική συλλογική εκπροσώπηση απέναντι στο κράτος. 

Εργαστήριο: Προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας των υποστηρικτικών κέντρων για την ΚΑΛΟ, Πέμπτη 2.11.17, 15:00-18:00.  

Στόχος ήταν η από κοινού διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που συντείνουν στη δημιουργία ενός λειτουργικού οικοσυστήματος για την ΚΑΛΟ σε τοπικό επίπεδο. Στο εργαστήριο συμμετείχαν με οργανωμένες παρεμβάσεις: ο Antonio Spera από Confcooperative Puglia, ο Βασίλης Μπέλλης από Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας, η Πόπη Σουρμαϊδου από το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ, ο Δημήτρης Κοκκινάκης από το Impact Hub Athens, ο Γιάννης Μπάρλας από το Dock- Συνεργατικό Χώρο για την ΚΑΛΟ, ο Γιώργος Σταμπουλής από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η συζήτηση διαρθρώθηκε γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς αναπτύσσονται αποτελεσματικά υποστηρικτικά συστήματα για την ΚΑΛΟ; Πώς χρηματοδοτούνται και πώς εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους; Πώς συνδέονται οργανικά με εγχειρήματα και δικτυώσεις της ΚΑΛΟ;

Αρχικά, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίο να παρέχονται. Στην Ιταλία συνδέουν το ζήτημα της στήριξης με τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ μέσα από την ανάπτυξη μηχανισμών για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας μίας επιχειρηματικής ιδέας. Ως προς το εύρος των εγχειρημάτων που μπορούν να λάβουν στήριξη,  έγινε αναφορά στο συλλογικό κείμενο με τίτλο Προτάσεις για τα Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ που κατέθεσε δημόσια το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Από αυτό προκύπτει ότι μια οικοσυστημική προσέγγιση σημαίνει ότι τα κέντρα στήριξης πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, ακόμα και σε αυτά τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως Φορείς ΚΑΛΟ σύμφωνα με το Ν. 4430/2016. Ως προς την αξιολόγηση του έργου των κέντρων στήριξης, τονίστηκε ότι δεν αποτελεί κριτήριο μόνο η δημιουργία φορέων ΚΑΛΟ καθώς πολλές ιδέες απορρίπτονται ή μετασχηματίζονται στην πορεία της συμβουλευτικής στήριξης. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη βιώσιμων εγχειρημάτων, έχει σημασία και η αλλαγή της δομής και διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας στην κατεύθυνση της ικανοποίησης (νέων) κοινωνικών αναγκών. Αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης, η γεωγραφική εγγύτητα είναι σημαντική γι’ αυτό η εμβέλεια της περιφερειακής ενότητας είναι το ανώτατο επίπεδο στο οποίο πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον κέντρο στήριξης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή εκπαίδευση και η δυνατότητα αξιοποίησης συγκεκριμέων εργαλείων για τη στήριξη των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν ποιοι μπορούν να είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι για την επικείμενη πρόσκληση του ΥΠΕΚΑΑ. Ορισμένες παρεμβάσεις ανέφεραν ότι πρέπει να είναι Ενώσεις Φορέων ΚΑΛΟ, ενώ άλλες παρεμβάσεις τόνισαν ότι στην παρούσα φάση αυτό θα είχε αρνητικά αποτελέσματα γιατί θα δημιουργούσε ad hoc δίκτυα στη βάση της επικείμενης χρηματοδότησης από το Υπουργείο. Ως προς το ζήτημα της χρηματοδότησης, με προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί να τεθεί ως προσανατολισμός η σταδιακή κάλυψη μέρους του κόστους παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από εγχειρήματα. Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα εισφοράς τους ως μελών σε ένα οικοσύστημα γιατί με τον τρόπο αυτόν προωθείται μια κουλτούρα συνεργασίας και κοινότητας.

Δημόσια συζήτηση: Η στρατηγική για την ανάπτυξη του πεδίου της ΚΑΛΟ. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα και ποια η στρατηγική στόχευση; Παρασκευή 3.11.17, 14:30-17:00.
Στόχος ήταν η εκκίνηση μίας συζήτησης αναφορικά με τη στρατηγική στόχευση του ίδιου του πεδίου με αφορμή τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την ΚΑΛΟ από την ΕΙδική Γραμματεία ΚΑΛΟ του ΥΠΕΚΑΑ. Ως εκ τούτου, τη συζήτηση άνοιξε ο Ειδικός Γραμματέας ΚΑΛΟ του ΥΠΕΚΑΑ, κ. Αντώνης Βορλόου (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ) παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της στρατηγικής που έχει εκπονήσει το αρμόδιο υπουργείο μέσα από τη νεοσυσταθείσα Ειδική Γραμματεία για την ΚΑΛΟ. Στη συνέχεια, βασικά σημεία μίας στρατηγικής για την ανάπτυξη του πεδίου της ΚΑΛΟ παρουσίασαν οι υπόλοιποι ομιλητές/τριες: Victor Meseguer από Social Economy Europe  (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ), ο Αντώνιος Μαγαλιός συνεργάτης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η Όλγα Θεοδωρικάκου από Klimax Plus (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ), o Γιώργος Σταμπουλής από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ), ο Στράτος Χατζηγιαννάκης από την Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ) και ο Νίκος Χρυσόγελος από τον Άνεμο Ανανέωσης (μπορείτε να δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ). Η συζήτησε προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον με μεγάλη συμμετοχή από το κοινό (μέρος αυτής της συζήτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ).