Τοπική αυτοδιοίκηση και έμφυλη δημοκρατία
ΕΚΔΟΣΗ

Τοπική αυτοδιοίκηση και έμφυλη δημοκρατία

Εγχειρίδιο υλοποίησης προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες
For free

Από το 2010 οι Δήμοι της Ελλάδας ανέλαβαν σημαντική δράση στον τομέα της άσκησης πολιτικών για την έμφυλη ισότητα και από το 2019 είναι υποχρεωτικό για κάθε τοπική αρχή να συγκροτήσει Επιτροπή Ισότητας Φύλων, όργανο που έχει την ευθύνη να δημιουργήσει και να εφαρμόσει τέτοια σχέδια δράσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, φαίνεται ότι οι τοπικές αρχές θα χρειάζονταν περισσότερες γνώσεις και πιο εξειδικευμένα εργαλεία για να παρεμβαίνουν πιο αποτελεσματικά κατά της έμφυλης ανισότητας στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, συχνά το φύλο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, ενώ στην πραγματικότητα αφορά (και χρειάζεται να διατρέχει κάθετα) και άλλους τομείς άσκησης πολιτικής, όπως η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η πολεοδομία.

Η ένταξη της διάστασης του φύλου είναι η (ανα)διοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών στρατηγικής, πολιτικής και μέτρων ώστε να ενσωματωθεί η οπτική ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια από τους φορείς που επίσημα χαράζουν και υλοποιούν πολιτική. Ο Δήμος είναι ο πρώτος από τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς που προετοιμάζουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν πολιτικές, κανονιστικά μέτρα και προϋπολογισμούς δαπανών. Γι’ αυτόν τον λόγο η ένταξη της οπτικής του φύλου στη λειτουργία του είναι ο καταλληλότερος τρόπος ώστε οι προσδοκίες και οι εμπειρίες γυναικών και ανδρών να συνυπολογιστούν ως αναπόσπαστη διάσταση σε καθεμιά από τις παραπάνω διαδικασίες σε τοπικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές και οργανωτικές ανάγκες ήταν το κίνητρο για να δημιουργήσουμε αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

Product details
Date of Publication
2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη, Η Συμμαχία των Φύλων
Number of Pages
42
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-34-6
Table of contents

1. Εισαγωγή...................................................................................... 4

2. Περιγραφή του Εγχειριδίου.......................................... 8

3. Ομάδες-Στόχοι .......................................................................... 12

4. Περιγραφή των Δράσεων..................................................... 16

α. Διασύνδεση - Δικτύωση και Κινητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (networking and mobilizing)......... 17

β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή εξειδικευμένων εργαλείων και καλών πρακτικών στα στελέχη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (capacity building)......................................... 20

γ. Δράσεις εξωστρέφειας και δημοσιότητας για την ενσωμάτωση και ανάπτυξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές και ενέργειες (dissemination) .............................. 23

δ. Αξιολόγηση και υποστήριξη του προγράμματος (evaluation and support)..................... 25

5. Συμπεράσματα – Επίλογος................................................. 28

6. Δημιουργία εγχειριδίου............................................... 32

α. Συμμαχία των Φύλων.......................................................... 33

β. Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ....................................................... 34

γ. Ανδριάνα Νικολούλια..................................................... 35

δ. Βαγγέλης Κοσμάτος.............................................................. 35

7. Παράρτημα ................................................................................. 36

α. Χρήσιμες ερωταπαντήσεις ............................................ 37

β. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.................................... 39

γ. Πηγές εκπαιδευτικών εργαλείων.............................. 40

δ. Podcast ............................................................................................. 41