Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα

Το γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από τον Ιούνιο του 2012. Μέσα από την πολύπλευρη δράση μας –εκπαιδευτικά προγράμματα, μελέτες, έρευνες, συνέδρια και συζητήσεις, εκδόσεις, υποστήριξη φορέων της κοινωνίας των πολιτών– επιχειρούμε να αναδείξουμε εναλλακτικές λύσεις και πολιτικές που οδηγούν στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας προς ένα μοντέλο οικολογικής ανάπτυξης, έμφυλης δημοκρατίας και διαπολιτισμικής συμπερίληψης. Το πρόγραμμά μας αφορά ειδικότερα στα εξής πεδία:

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα

Οικολογία

Εργαζόμαστε για έναν δίκαιο οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, με κύρια χαρακτηριστικά την ενεργειακή ισότητα, την ουδετερότητα στο ισοζύγιο του άνθρακα, τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, την κυκλική οικονομία, την πράσινη κοινοτική ανάπτυξη.

 

Δημοκρατία

Στόχος μας είναι ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, συμπεριληπτικό, έμφυλα προσανατολισμένο και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ζητήματα τοπικών κοινοτήτων, διαφορετικότητας και φύλου.

 

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Παρέχουμε στήριξη και τεχνογνωσία σε όλο το «οικοσύστημα» της ΚΑΛΟ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε θεματικές όπως η φροντίδα, το μέλλον της εργασίας, η στέγαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, η μετα-ανάπτυξη και η αποανάπτυξη.

 

Μετανάστευση

Στόχος του περιφερειακού προγράμματος για τη μετανάστευση, που αφορά κυρίως την Τουρκία, την Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι να βελτιωθούν οι δυνατότητες φιλοξενίας και να υποστηριχθούν τόσο οι πρόσφυγες και μετανάστες όσο και οι κοινότητες υποδοχής.

 

Πρόγραμμα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Εστιάζουμε και επιχειρούμε να καταστήσουμε ευδιάκριτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας πράσινης εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι οι οικολογικές και έμφυλες πτυχές της.

 

Βουλγαρία

Το γραφείο Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ έχει αναλάβει περιφερειακό ρόλο μέσα από δραστηριότητες και συνεργασίες στη Βουλγαρία, στους τομείς της Δημοκρατίας και της Οικολογίας.