Χρήστος Φραγκονικολόπουλος
Christos Frangkonikolopoulos

Καθηγητής, Έδρα Jean Monnet Δημόσιας Διπλωματίας ΕΕ , Σχολή Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης