Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #17 Τα βασικά σημεία της πρότασης - Ιφιγένεια Δουβίτσα - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#17 Τα βασικά σημεία της πρότασης

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Στ’: Προτεινόμενο μοντέλο νόμου-πλαισίου περί συνεταιρισμών & αιτιολογική έκθεση

Τίτλος εισήγησης: Τα βασικά σημεία της πρότασης

Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Δουβίτσα, δρ Συνεταιριστικού Δικαίου ΔΠΘ, μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» του ΕΑΠ

 

Το προτεινόμενο μοντέλο νόμου-πλαισίου είναι μια πρώτη βάση για συζήτηση και ένα σημείο αναφοράς για να ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος. Ως βάση τέθηκε ο νόμος 2810/2000, γιατί ήταν ο μακροβιότερος και ένας από τους πιο επιτυχημένους νόμους, ενώ ελήφθησαν υπόψη: η Διακήρυξη της Συνεταιριστικής Ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (1995), οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ (2001), η σύσταση 193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (2002), οι κατευθυντήριες γραμμές του Henrý Hagen για τη συνεταιριστική νομοθεσία (ΔΟΕ, 2012), οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεταιριστικές αρχές (ΔΣΕ, 2013), οι αρχές του ευρωπαϊκού συνεταιριστικού δικαίου (2016), το μοντέλο νόμου-πλαισίου για τη Λατινική Αμερική (ley marco), καθώς και καλές πρακτικές από εθνικές νομοθεσίες (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία). Η δομή του προσχεδίου είναι: αιτιολογική έκθεση και γενικές διατάξεις που αφορούν όλους τους συνεταιρισμούς. Στο προσχέδιο κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων: ο διεθνής ορισμός περί συνεταιρισμών, οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές, η αναγνώριση του συνεταιρισμού ως ιδιότυπης εμπορικής εταιρείας και η διακριτή νομοθετική μεταχείριση έναντι των κοινών εμπορικών εταιρειών, η σύσταση συνεταιρισμών με την ίδια διαδικασία, όρους και προθεσμίες, η υπαγωγή όλων των συνεταιρισμών στην ίδια εποπτική αρχή, η αρχή «ένα μέλος-μία ψήφος» με αποκλίσεις υπό όρους, η χρήση νέων τεχνολογιών για τη συμμετοχή των μελών στη γενική συνέλευση και στα όργανα διοίκησης, η απαγόρευση διανομής κερδών κατά τη λειτουργία του συνεταιρισμού και μετά την εκκαθάρισή του, η δημιουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ενώσεων, καθώς και πανελλήνιας συνομοσπονδίας, η δημιουργία ταμείων συνεταιριστικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Στόχοι του προσχεδίου: να αποκαταστήσει την ενότητα των συνεταιρισμών, να ενισχύσει την αυτονομία τους, να θεσπίσει δεσμευτικές διατάξεις μόνο όπου αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο, να ενθαρρύνει τη διασυνεταιριστική συνεργασία, να αποτρέψει τον ισομορφισμό των συνεταιρισμών με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και να θεσπίσει τη διακριτή νομοθετική τους μεταχείριση, να αποτρέψει την παραγωγή πληθώρας διατάξεων και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον νομοθέτη. Η ενοποίηση της κατακερματισμένης νομοθεσίας και του συνεταιριστικού τοπίου είναι ένα βήμα προόδου για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών.