Τοπικές Κοινωνίες - Δράσεις Ενδυνάμωσης και Έμφυλη Δημοκρατία

Απώτερος στόχος του προγράμματος "Τοπικές Κοινωνίες - Δράσεις Ενδυνάμωσης και Έμφυλη Δημοκρατία" -ή Gender at the Local Level (G@LL)- ήταν να καλλιεργήσει στ@ συμμετέχοντ@ πρόσωπα την ικανότητα να οργανώνουν και να υλοποιούν, τόσο σε συνεργασία όσο και αυτοδύναμα, σχέδια δράσης που προάγουν την έμφυλη ισότητα και την έμφυλη δημοκρατία στην τοπική κοινωνία - σχέδια δράσης με χαρακτήρα είτε συμπληρωματικό είτε πολλαπλασιαστικό και με πυξίδα τους τρεις πυλώνες του προγράμματος: ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, δικτύωση-διασύνδεση και ενδυνάμωση-υποστήριξη προσώπων, δομών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2022 με συνοδοιπόρους το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, τη Συμμαχία των Φύλων, τον Δήμο Αθηναίων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στιγμιότυπα απο την τελική εκδήλωση του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2022 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν η πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που είχαν ενεργό συμμετοχή.

"Ας κάνoυμε τις πόλεις μας τόπους έμφυλης ισότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας"