Κοινωνικός αντίκτυπος ΕΚ εξώφυλλο
ΕΚΔΟΣΗ

Ο κοινωνικός αντίκτυπος των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα

For free

Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της τεχνολογίας και των αγορών. Η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών είναι κρίσιμος παράγοντας ώστε να γίνει η μετάβαση αυτή με τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο, και να μοιράζονται όλοι ισότιμα τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα συνεργατικό μοντέλο που αποτελεί ιδανικό όχημα για να εμπλέκονται άμεσα οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες στη διαχείριση του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να έχουν ισχυρό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Για να ισχύει όμως αυτό πρέπει να τηρούνται οι συνεταιριστικές τους αρχές, και οι θεσμικοί παράγοντες να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους.

Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον αντίκτυπο των ενεργειακών κοινοτήτων σε μια χρονική συγκυρία που η συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή δημοκρατία αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικοί όροι για να θωρακιστούν οι κοινωνίες έναντι της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, αλλά και ανάλογων κρίσεων στο μέλλον. Η έκθεση αποσκοπεί στο να εμπνεύσει και να ενημερώσει τους πολίτες, τα μέλη των ίδιων των ενεργειακών κοινοτήτων, τους θεσμικούς φορείς (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εμβαθύνουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειακών κοινοτήτων και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και την υποστήριξή τους.

Η συγγραφή της έκθεσης βασίστηκε στη γνώση που συσσωρεύτηκε χάρη στο έργο “Χαρτογράφηση του κοινωνικού αντικτύπου των ενεργειακών κοινοτήτων” (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών REScoop.eu, Ενεργειακός Συνεταιρισμός ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα).

Product details
Date of Publication
Μάιος 2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη, Οργάνωση ΗΛΕΚΤΡΑ energy
Number of Pages
24
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-18-6 & 978-618-86489-1-3
Table of contents

Εισαγωγή 7

Τι είναι και τι κάνουν οι ενεργειακές κοινότητες 8

Αντίκτυπος των ενεργειακών κοινοτήτων 11

Μερικά καλά παραδείγματα 19

Επίλογος 21

Βιβλιογραφία 22