Ενεργειακή φτώχεια
ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Επίγνωση των πολιτών για το φαινόμενο και την αντιμετώπισή του
For free

Στην Ευρώπη το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμα και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα εξελίσσεται σε χρονίζουσα κοινωνική πρόκληση. Η πανδημία ανέδειξε την πρόσβαση στην ενέργεια ως προϋπόθεση της διασφάλισης ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, ενώ παράλληλα η ανάληψη επιπλέον ρόλων εκ μέρους των πολιτών προωθείται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Η έρευνα αυτή διεξήχθη την περίοδο 2018-2020 από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, γραφείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΙΝΖΕΒ, με στόχο να ιχνηλατηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα. Η έρευνα φιλοδοξεί να αποτυπώσει πόσα γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για το φαινόμενο, ποιες λύσεις προκρίνουν για την καταπολέμησή του, αλλά και πώς αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο σ’ αυτή τη μάχη. Τα αποτελέσματα της έκθεσης πλαισιώνονται από μια συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενων εθνικών πολιτικών για τον μετριασμό του φαινομένου, όπως επίσης και από ενδιαφέροντα παραδείγματα από την Ευρώπη, τα οποία θέτουν έμπρακτα τον καταναλωτή του μέλλοντος στο επίκεντρο της λύσης.

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη, INZEB
Number of Pages
54
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-02-5 [Heinrich Böll Stiftung] 978-618-85369-0-6 [INZEB]
Table of contents

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 8
3.1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 8
3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11
3.3 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 18
3.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ 23
3.5 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 27
4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 33
Ι. Eθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου 33
ΙΙ. Ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με επίκεντρο τον καταναλωτή 42