Ποιοι είμαστε, πώς εργαζόμαστε

Είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός που πρόσκειται στο κόμμα των Πράσινων της Γερμανίας (Συμμαχία 90/Οι Πράσινοι), με έδρα το Βερολίνο, γραφεία σε 34 χώρες και δραστηριοποίηση σε περίπου 60 περιοχές του κόσμου. Αναπτύσσουμε και προωθούμε τα ζητήματα της σύγχρονης πολιτικής οικολογίας, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη, οι συμμετοχικές διαδικασίες, η έμφυλη ισότητα, η κοινωνικοπολιτική συμμετοχή των μεταναστών, η εξασφάλιση της ειρήνης μέσω της πρόληψης συγκρούσεων σε ζώνες κρίσης, η υπεράσπιση της ελευθερίας των ατόμων κόντρα στην υπερβολική κρατική και οικονομική εξουσία. Γενικότεροι στόχοι μας είναι η πολιτική εκπαίδευση ατόμων και κοινοτήτων, η διεθνής κατανόηση και ο κοινωνικο-οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή –και συχνά μέσα από τη δημιουργία δικτύων– εργαζόμαστε ώστε να ενισχύσουμε ιδέες, πολιτικές και στρατηγικές και να διαδώσουμε καλές πρακτικές από όλο τον πλανήτη.

HBS Berlin
Teaser Image Caption
Το κτίριο των κεντρικών γραφείων του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στο Βερολίνο.

Ειδικότερα:

 • Είμαστε μια Πράσινη Δεξαμενή Σκέψης.
 • Προωθούμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική καινοτομία.
 • Εργαζόμαστε πάνω σε οικολογικές πολιτικές και στην αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Παρέχουμε χώρο για την παρουσίαση και τη συζήτηση για την τέχνη και τον πολιτισμό.
 • Μεταφέρουμε γνώσεις και δεξιότητες από τους ειδικούς στους πολιτικούς παράγοντες.
 • Παρέχουμε ένα φόρουμ για τον ανοιχτό διάλογο και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας.
 • Υποστηρίζουμε τους ταλαντούχους σπουδαστές που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικοπολιτικά θέματα, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.
 • Τεκμηριώνουμε την ιστορία του Πράσινου κινήματος με στόχο την προώθηση της έρευνας και την παροχή πολιτικής έμπνευσης.
 • Αποτελούμε κομμάτι του παγκόσμιου Πράσινου δικτύου και προωθούμε την ανάπτυξη του πολιτικού κινήματος των Πρασίνων διηπειρωτικά.
 • Εστιάζουμε ιδιαίτερα στη διεύρυνση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού Πράσινου κινήματος.
 • Εργαζόμαστε ενεργά για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κοινού.
 • Στηρίζουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική και στο πλαίσιο των πολυμερών οργανισμών συμμετέχουμε σε συνέδρια και διαπραγματεύσεις.
 • Θεωρούμε την οικολογία και τη δημοκρατία άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε τα άτομα και τα έργα που αφοσιώνονται σε θέματα οικολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και αυτοδιάθεσης.
 • Υποστηρίζουμε το σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική συμμετοχή σε όλα τα μέρη του κόσμου.
 • Προωθούμε την κατάργηση των συνθηκών κυριαρχίας, εξάρτησης και βίας μεταξύ των φύλων.
 • Θεωρούμε ότι η εθνική και πολιτισμική πολυμορφία αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι του δημοκρατικού πολιτισμού.
 • Ενθαρρύνουμε τον ακτιβισμό των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Εκπαιδεύουμε τους ακτιβιστές, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοοργανώνονται και να συμμετέχουν με επιτυχία στις πολιτικές διεργασίες.

 

Οι αξίες μας

 • Η αφοσίωση, οι εξειδικευμένες γνώσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες και η ευελιξία αποτελούν χαρακτηριστικά των εργαζομένων μας, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Έχουν υψηλή εξειδίκευση, λειτουργούν ομαδικά και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο κινήτρων αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος.
 • Διαθέτουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στο σεβασμό για τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, την καταγωγή, την τάξη, την πολιτιστική ταυτότητα, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές πεποιθήσεις – τόσο στα κεντρικά όσο και στα διεθνή γραφεία, καθώς και στις συνεργασίες μας.
 • Η διαπολιτισμική ικανότητα και η παραγωγική δέσμευση με την πολυμορφία αποτελούν κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας.
 • Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση, παρενόχληση ή σεξουαλική βία οποιουδήποτε είδους και γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει μια πολιτική με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και παρενόχληση (PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment).
 • Ο αμοιβαίος σεβασμός και η έμπιστη συνεργασία μεταξύ μας και με τους εταίρους μας αποτελούν τη βάση των επαγγελματικών μας σχέσεων.
 • Αξιολογούμε συνεχώς και βελτιώνουμε το έργο μας. Αναλαμβάνουμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές μας αξιολογήσεις. Χειριζόμαστε τα κεφάλαια που έχουμε στη διάθεσή μας με σύνεση και αποτελεσματικότητα και διασφαλίζουμε τη διαφανή λειτουργία.