#3 Διαδικτυακός διάλογος για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Green and grey talking bubbles

ΕΡΩΤΗΜΑ #3: Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον ή συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας; Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; Θα έπρεπε για παράδειγμα να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ ή να γίνεται διαφοροποίηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ ώστε να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχές μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα;

Δείτε τις απαντήσεις εδώ