Μερίδιο του Λιγνίτη στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού

Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα του ελληνικού τομέα ηλεκτρισμού ο οποίος αποτελείται από το διασυνδεδεμένο ηπειρωτικό Σύστημα και από τα μη διασυνδεδεμένα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από μονάδες πετρελαίου και σε μικρότερο βαθμό από εγκαταστάσεις ΑΠΕ, σε αναλογία περίπου 85%-15%.

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται μια σαφής υποχώρηση του μεριδίου του λιγνίτη στην κάλυψη της ζήτησης, από 63% το 2004 σε 45% το 2014. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και υδροηλεκτρικών (από 11% σε 25%) καθώς και των εισαγωγών, ενώ το μερίδιο του φυσικού αερίου υποχώρησε από 15,5% σε 12,5% και εκείνο του πετρελαίου από 5% μηδενίστηκε.

 

Σε ό,τι αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, στην Ελλάδα σήμερα (Αυγ. 2015) έχουμε:

  • 3.912 MW λιγνιτικών μονάδων
  • 4.906 MW μονάδων φυσικού αερίου
  • 1.684 MW πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά
  • 3.018 MW υδροηλεκτρικών μονάδων
  • 1.767 MW αιολικών στο διασυνδεδεμένο και 317 MW στα νησιά
  • 2.443 MW φωτοβολταϊκών στο διασυνδεδεμένο και 136 MW στα νησιά
  • 224 MW  μικρών υδροηλεκτρικών
  • 49 MW βιοαερίου - βιομάζας