Δήλωση Αποστολής: Προώθηση Νέων Ταλέντων

Οι ομάδες στόχοι μας στην προώθηση νέων ταλέντων

 • Προωθούμε εκείνους που σπουδάζουν και αποφοιτούν, που έχουν μια θετική στάση απέναντι στους στόχους του Πράσινου έργου, που συμμερίζονται τις θεμελιώδεις ιδέες του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – τη δημοκρατία, την οικολογία, την αλληλεγγύη και τη μη βία – και αυτούς που έχουν ένα ενεργό κοινωνικο-πολιτικό ρόλο.
 • Προωθούμε εκείνους που σπουδάζουν και αποφοιτούν από όλες τις σχολές και όλους τους τύπους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από το τρέχον ενδιαφέρον μας για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και τις Καλές Τέχνες και τις Πολιτιστικές Σπουδές, θα επεκτείνουμε στο μέλλον την υποτροφία μας και σε υποεκπροσωπούμενους, έως τώρα, εξειδικευμένους τομείς, όπως τα Οικονομικά, τη Νομική, τη Μηχανική, την Επιστήμη των Μέσων και τις Φυσικές Επιστήμες.
 • Αναμένουμε από τους αιτούντες να έχουν άριστα διαπιστευτήρια και να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ακαδημαϊκή γνώση.
 • Καλωσορίζουμε ιδιαιτέρως το διάλογο με την κριτική επιστήμη και τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, το άνοιγμα σε αντισυμβατικά και διεπιστημονικά ερευνητικά ζητήματα, την ευρύτητα πνεύματος σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας και το ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαιδευτική πολιτική και την πολιτική επιστήμη.
 • Η πολιτική των υποτροφιών μας συνδυάζει τη νοοτροπία επίδοσης και τις ίσες ευκαιρίες. Αυτό αποτυπώνεται ιδιαιτέρως, μεταξύ άλλων, στο ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό των γυναικών φοιτητριών και αποφοίτων, που αποτελούν τμήμα του προγράμματος υποτροφιών. Ιδιαίτερα στηρίζουμε τις νέες γυναίκες σε τομείς όπου έως σήμερα, υποεκπροσωπούνταν. Επιπλέον, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις αιτήσεις από φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
 • Προωθούμε τους φοιτητές και απόφοιτους από όλα τα γερμανικά κρατίδια. Είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον μας να αυξηθεί το ποσοστό των υποτρόφων από την Ανατολική Γερμανία, στην πορεία.
 • Στηρίζουμε τη δια βίου μάθηση. Οι υποψήφιοι με εργασιακή εμπειρία ή εκείνοι που έχουν λάβει εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτοι.
 • Προωθούμε τους υποτρόφους από όλο τον κόσμο. Παράλληλα με τους αιτούντες από τη Γερμανία, στηρίζουμε ιδιαίτερα τους νέους από τις χώρες του Νότου, καθώς και από την Ανατολική Ευρώπη.

Προώθηση των νέων ταλέντων ως μέσο προώθησης προσωπικοτήτων

 • Στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους στην επαγγελματική και ατομική τους εξέλιξη.
 • Αναζητούμε προσωπικότητες που

      - έχουν περιέργεια, αντανακλαστικά, είναι αυθεντικοί και πνευματικά ανεξάρτητοι.

      - έχουν ομαδικό πνεύμα, είναι επικοινωνιακοί, δημιουργικοί, επιδεικνύουν ικανότητα επίλυσης διαφωνιών και έχουν ως στόχο    τους τη λύση.

      - έχουν προσήλωση στο στόχο και είναι φιλόδοξοι στον προγραμματισμό τους για το μέλλον.    

      - είναι (αυτό-)στοχαστικοί και (αυτό-)κριτικοί.

      - έχουν κοινωνικά ιδεώδη και επιδεικνύουν ικανότητες τόσο στη φυλετική δημοκρατία όσο και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.

      - έχουν διεθνή προσανατολισμό.

 • Στηρίζουμε τους εργασιακούς συσχετισμούς όπου συνδυάζονται η ατομικότητα, η επάρκεια και οι κοινωνικές ικανότητες.
 • Προσφέρουμε χώρο για δημιουργική σκέψη και για ανταλλαγή πολιτικών ιδεών στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας και εμπνευσμένης κουλτούρας συζήτησης, που χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και τη δίκαιη αντιμετώπιση του άλλου.

Οι αρχές μας στην προώθηση

 • Αντιλαμβανόμαστε την προώθηση των νέων ταλέντων ως μια συμβολή προς την προώθηση μιας δημοκρατικής κουλτούρας
 • Δημιουργούμε φόρουμ για τη συζήτηση και τους εργασιακούς συσχετισμούς μεταξύ φοιτητών, νέων επιστημόνων και ακαδημαϊκών, πρώην υποτρόφων, ολοκληρωμένων επιστημόνων και ακαδημαϊκών καθώς και Πράσινων πολιτικών. Προωθούμε την ανάπτυξη Πράσινων δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Οι τρόποι προώθησης είναι τόσο υλικοί (υποτροφία, χρήματα βιβλίων, οικονομικό βοήθημα για διαμονή στο εξωτερικό) όσο και μη υλικοί (υποστηρικτικά προγράμματα, δικτύωση, συμβουλευτική).
 • Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα ζητήματα φυλετικής δημοκρατίας και στα διαπολιτισμικά ζητήματα στο πλαίσιο της μη υλικής προώθησης.
 • Ενισχύουμε το πνεύμα της συμμετοχής και παρέχουμε στους υποτρόφους μας τα σχετικά μέσα συνδιαχείρισης. Αναμένουμε τη συνεργασία με τους υποτρόφους μας να είναι δημιουργική, προσανατολισμένη στη λύση και στο στόχο και γι αυτό καλλιεργούμε την αντίστοιχη κουλτούρα επικοινωνίας μεταξύ τους.

Δικτύωση πρώην υποτρόφων / πρόγραμμα αποφοίτων

 • Προσφέρουμε στους αποφοίτους μας ένα πολλαπλό πρόγραμμα, τους βοηθάμε να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους και παρέχουμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας για να δικτυωθούν από μόνοι τους.
 • Ενθαρρύνουμε τους υποτρόφους μας, από τη στιγμή που έχουν ολοκληρώσει την υποτροφία τους, να συμμετέχουν ενεργά στην επιδίωξη των αρχών του ΙΧΜ, ως ειδικοί και στελέχη που εργάζονται στους τομείς της επιστήμης, της πολιτικής, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των επιχειρήσεων και της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Χαιρετίζουμε τους πρώην υποτρόφους που προσφέρουν τη βοήθειά τους ως ιδεολογικοί και υλικοί υποστηρικτές του ιδρύματος.